skip to Main Content

Klienci biznesowi

Prawo spółek:

 • przygotowywanie statutów i umów spółek handlowych oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych;
  rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • przygotowanie dokumentów korporacyjnych w tym: uchwał zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, obsługa zgromadzeń wspólników, zmiany umów spółek;
 • postępowania dotyczące uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał;
 • przeprowadzanie procedur podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, doradztwo w zakresie dopłat, pożyczek, dywidend;
 • kompleksowe doradztwo w zakresie łączenia, podziału i przekształceń spółek;
 • bieżące doradztwo, analizy prawne, konsultacje;
 • tworzenie i analiza umów;
 • audyt prawny (due diligence) – badanie stanu prawnego spółek;
 • sprzedaż i nabywanie spółek;
 • rozwiązanie i likwidacja spółek;
 • reprezentacja i doradztwo w postępowaniach upadłościowych i naprawczych;
 • reprezentacja członków władz spółek w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną i cywilną.

Prawo nieruchomości:

 • analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence);
 • obsługa prawna inwestycji budowlanych;
 • przygotowywanie umów dotyczących: robót budowlanych, generalnego wykonawstwa, prac projektowych, kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego, najmu, dzierżawy;
 • przygotowanie umów deweloperskich;
 • zarządzanie nieruchomościami;
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych;
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości.

Prawo administracyjne:

 • reprezentowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • postępowanie w zakresie uzyskiwania koncesji, zezwoleń, pozwoleń na budowę.

Prawo pracy:

 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • reprezentacja w procesach sądowych;
 • przygotowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy;
 • przygotowywanie umów o pracę;
 • przygotowanie umów o zakazie konkurencji;
 • przygotowywanie procedur zwolnień grupowych.

Prawo własności intelektualnej:

 • cywilna i karna ochrona praw autorskich;
 • przygotowywanie i analiza umów z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, w tym umów licencyjnych;
 • prawo nowych technologii;
 • prawo Internetu i e-commerce.

Prawo konkurencji:

 • postępowanie przed organami do spraw ochrony konkurencji;
 • doradztwo w zakresie prawa konsumenckiego;
 • zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i praktyk ograniczających konkurencję;
 • analiza umów pod względem zgodności z prawem o ochronie konkurencji.

Prawo karne i skarbowe:

 • obrona w sprawach karnych i karno – skarbowych;
 • reprezentowanie klientów w sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi;
 • analiza prawna odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych.
Call Now Button+48 693 408 621