skip to Main Content

prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu postanowieniem z dnia 29 lipca 2021 roku I Cz 119/21 oddalił zażalenie PKO BP S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu I C 587/21 z dnia 28 maja 2021 roku udzielającego powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu denominowanego poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania w ten sposób, że do czasu jego prawomocnego zakończenia wstrzymano obowiązek  spłaty rat kredytu przez powodów w wysokości i w terminach określonych umową na rzecz pozwanego banku i zakazano stronie pozwanej składania powodom oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, podstawą których byłoby powołanie się na brak realizacji świadczenia pieniężnego w zakresie związanym z wykonaniem zabezpieczenia. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

 

Call Now Button+48 693 408 621