skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączy wyrokiem z dnia 08 stycznia 2021 roku sygn. akt: I C 201/20 przeciwko mBank S.A ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621